Oneclub

Ring for professionel rådgivning Tlf. 70 10 12 01

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ring for professionel rådgivning Tlf. 53 80 90 04

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

Her finder du vores generelle betingelser

Generelle betingelser

1) Engagerede kan ved enkeltdagsengagementer begære kontrakten ophævet på grund af:

a) Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest

b) Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.

c) Fast engagement af mindst 7 dages varighed inden for 30 dage hos samme arbejdsgiver, såfremt der afgives varsel på mindst 21 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.

d) TV-engagement på landsdækkende station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement. Engagerede og bifald forpligter sig i fællesskab at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet for.

2) Eventuelle offentlige afgifter, KODA og Gramex, betales af arrangøren og er engagerede og SPEAKERSlounge uvedkommende.

3) Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.

4) SPEAKERSlounge hæfter ikke for honoraret/lønnen og er ikke ansvarlig for kontraktbrud, forsinkelser fra engageredes side, kontraktmæssige udbetalinger, eller lignende.

5) Enhver udvidelse af engagement i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted med begge kontrahenters og SPEAKERSlounge’s skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler.

6) Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

7) Såfremt arrangøren og/eller engagerede er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, at de indeværværende kontrakt anførte betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster på området.

8) Denne kontrakt kan begæres ophævet pga. et ministerielt/militært forbud mod afholdelse af engagementet af omstående art, eller ved så alvorlig trafikstandsning (ishindring, blokade af landevej), at det fysisk er umuligt for engagerede at nå frem. Engagerede og SPEAKERSlounge forsøger i givet fald i samråd at skaffe arrangøren en anden kunstner/orkester i stedet. Uanset aflysning eller lignende, er provision til SPEAKERSlounge dog erkendt skyldig ved kontraktens underskrivelse, af den part der aflyser/bryder kontrakten.

9) Arrangøren og engagerede forpligter sig i dette kontraktforhold med deres underskrift eller accept per e-mail hvorfor SPEAKERSlounge ikke hæfter for honoraret/lønnen samt i øvrigt ikke kan pålægges noget økonomisk ansvar i tilfælde af kontraktens misligholdelse. Værneting for tvistigheder hvori SPEAKERSlounge er part, skal anlægges ved retten i SPEAKERSlounge’s hjemby.

10) Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, hvis de er påført af SPEAKERSlounge enslydende på alle kontrakteksemplarer. Hvad der ikke er anført i denne kontrakt, har ingen gyldighed.

11) Kontrakten er først bindende, når SPEAKERSlounge har modtaget den i underskrevet stand eller accept per e-mail fra både arrangøren og engagerede.

12) Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100% af honoraret. Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse men hvor ny dato for afholdelse aftales betales 100% af honoraret for det aflyste arrangement.

13) Arrangøren bør drage omsorg for aflåseligt skab eller rum til opbevaring af musikinstrumenter, noder og garderobe, samt passende omklædningsrum og opholdssted for engagerede. Arrangøren drager omsorg for, at der ved scenen forefindes udtag til mindst 220 volt vekselstrøm.

14) SPEAKERSlounge gør opmærksom på, at de på kontrakten anførte persondata, opbevares og gemmes udelukkende til internt brug hos SPEAKERSlounge. Kontrakten slettes 5 år efter afviklingsdatoen. Du kan læse mere om vores Persondatapolitik på vores hjemmeside.

Frigørelseserklæring: Erklæringen anvendes kun i tilfælde af løbende engagementer, dvs. engagementer, der ikke ligger indenfor samme kalenderuge, og hvis arbejdstid er mindre end fuld normal arbejdstid, jf. arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 673 af 9. oktober 1991 om frigørelsesattester i forbindelse med udbetaling af nedsatte arbejdsløshedsdagpenge. For udstedelse af frigørelsesattester i øvrigt jf. ligeledes samme bekendtgørelse.

SPØRGSMÅL?

27 60 60 05

 Top professionelle foredragsholdere

Professionel gratis rådgivning 

 

Vi guider dig gennem processen

Send os en uforpligtende forespørgsel. Vi sidder klar til at hjælpe dig!